Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Program finansijske podrške Eurobank a.d. privrednim subjektima

Program finansijske podrške Eurobank a.d. privrednim subjektima radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije bolesti COVID–19 izazvane virusom Sars-Cov-2 sa ciljem povećanja likvidnosti privrednih subjekata

Eurobank a.d. u potpunosti podržava aktivnosti Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije na umanjenju efekata krize, odnosno na njenom što bržem prevazilaženju, a radi očuvanja likvidnosti privrednih subjekata.

U tom smislu, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije izazvane virusom Covid-19 (u daljem tekstu: Uredba), koju je usvojila Vlada Republike Srbije, Eurobank a.d. će odobravati kredite za finansiranje likvidnostii obrtnih sredstva (nov ili zanovljeni kredit), sa rokom do 36 meseci, uključujući i grejs period od 9 do 12 meseci sledećim licima:

 • licu sa sedištem u Republici Srbiji, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 • licu koje nije u statusu neizmirenja obaveza prema regulativi NBS, uz ispunjenje drugih uslova definisanim Uredbom.

Karakteristike kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava:

 • Maksimalni iznos kredita – je iznos koji je jednak manjem od dva iznosa:
  • četvrtina, odnosno 25% prihoda korisnika kredita iz 2019. godine prema finansijskim izveštajima koje je korisnik kredita dostavio Agenciji za privredne registre za statističke svrhe za tu godinu ili
  • iznos od 3.000.000 evra (slovima: tri miliona evra i 00/100) – za kredite odobrene u evrima, odnosno iznosu jednakom dinarskoj protivvrednosti iznosa od 3.000.000 evra preračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan zaključenja ugovora o kreditu – za kredite odobrene u dinarima;
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou:
  • Za kredit indeksiran u EUR: 2,74%, promenljiva (3m Euribor+3%)*
  • Za kredit u RSD: 3,43%, promenljiva (1m Belibor+2,50%)*
*Na dan 04.05.2020.godine vrednost 3m Euribor je -0,261%, a 1M belibor 0,93%.

 • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou:
  • za kredit indeksiran u EUR: od 2,95%
  • za kredit u RSD: od 3,68%
 • Period otplate: do 36 meseci
 • Grace period: od 9-12 meseci (obavezan)
Naknade i troškovi koji padaju na teret Korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:
 • Naknada za obradu kredita: 0,2% od vrednosti odobrenog kredita.
 • Trošak menica: 50 dinara po svakoj pojedinačnoj menici.
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa:
  • za osnivača Korisnika kredita, u iznosu od 246,00 RSD
  • za Korisnika kredita – preduzetnik, u iznosu od 600,00 RSD,
  • za Korisnika kredita – pravno lice, u iznosu od 1.440 RSD
 • Trošak pribavljanja uverenja o izmirenim poreskim obavezama, prema tarifi nadležnog poreskog organa za preduzetnike
 • Obavezno obezbeđenje:
  • menice Korisnika kredita ,
  • menice vecinskog Vlasnika korisnika kredita (za pravna lica)
 • Dodatno obezbeđenje:
  • lične menice Korisnika kredita (za preduzetnike)
  • jemstvo drugog pravnog lica i/ili fizičkog lica,
  • depozit pravnog lica ili fizičkog lica
  • hipoteka i reda na nepokretnost,
  • zaloga na opremu ili vozila
  • ili drugo sredstvo obezbeđenja, u skladu sa Odlukom nadležnog sektora Banke.
Reprezentativni primer za kredite koji se odobravaju u skladu sa Uredbom
Vrsta kreditaKredit za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava Kredit za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
ValutaEUR u dinarskoj protivvrednostiRSD
Kriterijumi za indeksiranje kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećim na dan povlačenja sredstava kreditanema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 30.000 EUR3.000.000 RSD
Rok otplate (u mesecima)3636
Naknada za obradu kredita0,2% od vrednosti odobrenog kredita0,2% od vrednosti odobrenog kredita
Grace period12 meseci12 meseci
Mesečna rata1.286,47 EUR129.589,18 RSD
Ukupan iznos kredita koji će Korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda31.781,21 EUR3.221.887,87 RSD
NKS* na godišnjem nivou (promenljiva)2,74%3,43%
EKS**na godišnjem nivou (promenljiva)2,95%3,68%
*Za kredite u dinarskoj protivvrednsti EUR primenjuje se 3M Euribor, čija vrednost na dan 04.05.2020.godine iznosi -0,261%. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.
*Za dinarske kredite primenjuje se 1M Belibor, čija vrednost nadan 04.05.2020.godine iznosi 0,93%. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope na mesečnom nivou, tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope.
**U obračun EKS-a su uključeni: Naknada za obradu kredita (0,2% od vrednosti odobrenog kredita), trošak menica (14 menica za Korisnika kredita i 2 menice za osnivača Korisnika kredita: 800 RSD), izveštaji Kreditnog biroa (Za osnivača Korisnika kredita u iznosu od 246,00 RSD i za Korisnika kredita – preduzetnik u iznosu od 600,00 RSD) i trošak pribavljanja uverenja o izmirenim poreskim obavezama (630 RSD).

Za sve dodatne informacije pozovite Kontakt centar Eurobank a.d. EuroPHONE 0800 1111 44/opcija 5, poziv je besplatan, putem kojeg možete zakazati sastanak sa nekim od naših Savetnika za biznis u preko 80 ekspozitura Eurobank a.d. širom Republike Srbije.

Napomena: U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih u stranoj valuti nosi kursni rizik – u slučaju povećanja vrednosti (jačanja) dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju smanjenja vrednosti (slabljenja) dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Top