Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kreditiramo Vaše preduzeće na putu do uspeha!

Eurobanka angažuje veoma značajan deo svog potencijala kroz razne vidove kreditnih aranžmana sa pravnim licima sa namerom da osnaži svoj portfolio korporativnih klijenata, podrži profitabilne privredne projekte i da poveća tržišno učešće.

Kreditni aranžmani strukturiraju se prema specifičnim potrebama i zahtevima klijenata kao i njihovoj kreditnoj sposobnosti. Rokovi trajanja kredita zavise od karaktera transakcije i od otplatnog kapaciteta klijenta. Kamatne stope su veoma konkurentne na tržištu i zavise od: iznosa i roka kredita, vrste i namene finansiranja, kreditne sposobnosti klijenta, kvaliteta instrumenata obezbedjenja kredita kao i od karaktera i obima saradnje klijenta sa bankom.

Način otplate kredita se aranžira u skladu sa rokom trajanja kredita i karakterom transakcije a najčešće tako što se kamata po pravilu plaća mesečno dok se glavnica vraća u jednakim mesečnim ratama nakon grace perioda ili u celosti o roku dospeća kredita. Instrumenti obezbedjenja kredita koje banka prihvata su: namenski-garantni depozit, obveznice stare devizne štednje, hipoteka prvog reda nad prihvatljivim i lako utrživim nepokretnostima, zaloge na prihvatljivoj opremi i drugim osnovnim sredstvima, korporativne garancije kao i menice u slučajevima veoma dobrog boniteta klijenta.

Vrste kredita u Eurobanci:

 • kratkoročni dinarski kredit za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti klijenta sa rokom do 3 meseca
 • kratkoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti klijenta sa rokom do 12 meseci
 • kratkoročni devizni kredit za finansiranje obaveza klijenta prema dobavljačima iz inostranstva sa rokom do 12 meseci
 • dugoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za refinansiranje postojećih obaveza klijenta sa rokom do 36 meseci
 • dugoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za finansiranje investicionih i drugih potreba klijenta sa rokom do 60 meseci (u specifičnim situacijama rok može biti i duži)
 • dugoročni devizni kredit za finasiranje uvoza opreme i druge potrebe sa rokom do 60 meseci (u specifičnim situacijama rok može biti i duži)
 • kratkoročne i dugoročne višenamenske okvirne linije za kredite,garancije i akreditive.

Prilikom podnošenja zahteva za kredit neophodno je banci dostaviti sledeće dokumente:

 • Rešenje o registraciji preduzeća (sva rešenja od osnivanja do podnošenja zahteva)
 • Obrazac overenih potpisa ovlašćenih lica za zastupanje
 • Obaveštenje nadležnog organa za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima
 • Odluka o osnivanju i Statut preduzeća
 • Potvrda o izvršenoj registraciji nadležnog poreskog organa sa PIB brojem
 • Potvrda Agencije za prinudnu naplatu o broju dana i visini iznosa blokade od početka tekuće poslovne godine
 • Kratak opis preduzeća koji mora sadržati sledeće elemente:
  • kratak istorijat preduzeća
  • podaci o menadžmentu preduzeća (ime i prezime, funkcija, radno iskustvo, obrazovanje i sl.) kao i o broju i strukturi zaposlenih u preduzeću
  • plan razvoja i strategija poslovnog nastupa preduzeća u budućnosti
  • opis delatnosti preduzeća i karakteristike tržišta (stanje na tržištu, glavni konkurenti, tržišno učešće preduzeća, tržišni trendovi, ponuda/tražnja i sl.)
  • opis glavnih proizvoda i usluga i njihovo procentualno učešće u ukupnim prihodima preduzeća
 • Finansijske izveštaje za poslednja tri obračunska perioda i to bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine; polugodišnji izveštaj ako se zahtev podnosi u drugoj polovini godine i revizorske izveštaje ukoliko postoje
 • Biznis plan ili projekcije poslovanja preduzeća u narednom periodu
 • Elaborat o investicionom ulaganju (ukoliko se traži investicioni kredit)
 • Dokumentaciju u vezi sa eventualnim instrumentima obezbedjenja (npr. Izvod iz zemljišnih knjiga, plan parcele i objekta i sl.).

Banka zadržava pravo da, u zavisnosti od potrebe, zatraži dodatne informacije ili dokumentaciju o čemu se klijent obaveštava u najkraćem roku.

Top