Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Obaveštenje klijentima Eurobank a.d. o mogućnosti odobravanja olakšica u otplati obaveza

U skladu sa “Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19“ (Sl. Glasnik RS br.150/20 od 14.12.2020; Sl. Glasnik RS br.21/2021 od 12.03.2021 u daljem tekstu: Odluka), Eurobank a.d. (u daljem tekstu Banka) ovim obaveštava svoje klijente – dužnike (fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva), koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze odnosno imaju poteškoće u izmirivanju obaveza prema Banci, da mogu podneti Banci zahtev za odobravanje olakšica u otplati obaveza u skladu sa ovom Odlukom.
I Uslovi za odobrenje olakšica u otplati obaveza svim dužnicima: fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim  društvima koji moraju biti ispunjeni  kumulativno:
 1. dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;
 2. dužnik na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza prema Banci, u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke;
 3. na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, ni jedno potraživanje Banke od dužnika po osnovu obaveza iz kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu) nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit.
1a) U smislu uslova pod tačkom 1. smatra se da dužnik koji je fizičko lice nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:
 • dužnik je na dan stupanja na snagu ove Odluke (15.12.2020.godine) odnosno na dan 28. 02.2021.godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze prema banci proistekle iz proizvoda na koje se ova Odluka primenjuje;
 • dužnik na dan podnošenja zahteva za olakšice ima status nezaposlenog lica;
 • dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa;
 • stepen kreditne zaduženosti dužnika u smislu odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke prelazi 40%, a dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog dužnika u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara;
 • Druge činjenice i okolnosti za koje je Banka, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima i na osnovu obrazloženog zahteva dužnika, ocenila da su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci
1b) U smislu uslova pod tačkom 1 smatra se da dužnik koji je poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:
 • dužnik je na dan stupanja na snagu ove Odluke (15.12.2020.godine) odnosno na dan 28. 02.2021.godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se ova Odluka primenjuje;
 • dužnik u periodu do dana podnošenja zahteva za olakšice, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;
 • došlo je do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19;
 • Druge činjenice i okolnosti za koje je Banka, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima i na osnovu obrazloženog zahteva dužnika, ocenila da su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci .
II Olakšice u otplati obaveza koje Banka može odobriti po zahtevu dužnika su :
 • Reprogram kredita odnosno promena uslova kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema Banci po tom kreditu u trajanju od šest meseci,
 • Refinansiranje kredita odnosno odobravanje novog kredita dužniku radi izmirenja svih postojećih obaveza koje taj dužnik ima prema Banci po osnovu kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u trajanju od šest meseci
U oba slučaja Banka u toku grejs perioda ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu Banka obračunava ugovorenu kamatu, a rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta, odnosno mesečne obaveze dužnika po isteku grejs perioda pa do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.
Dužnik može u zahtevu za olakšice da se opredeli da li želi da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje a) u toku trajanja grejs perioda ili b) nakon prestanka grejs perioda, u kom slučaju se kamata obračunata u toku grejs perioda pripisuje dugu i raspoređuje na novi rok otplate.
Na obaveze dužnika koji su u prethodnom periodu koristili moratorijum, olakšice se u odnosu na kamate obračunate za vreme trajanja moratorijuma primenjuje na način da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda tako što nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.
Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. balloon repayment, bullet repayment, revolving krediti) mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa ovom Odlukom i to na način da se odobri grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.
Olakšice se ne odnose se na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.
Na obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz Odluke mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.
IV  Dužnik fizičko lice, poljoprivrednik i preduzetnik kao i dužnik pravno lice koji pripada segmentu mikro kredita može podneti Banci zahtev za olakšice u otplati obaveza najkasnije do 30. aprila 2021. godine :
 • u poslovnim prostorijama Banke odnosno u najbližoj ekspozituri Banke
 • elektronskim putem na e mail adresu olaksiceFL@eurobank.rs  za dužnike fizička lica odnosno olaksicePR@eurobank.rs za dužnike poljoprivrednike, preduzetnike i pravna lica koji pripadaju segmentu mikro kredita
 • poštom na adresu sedišta Banke Vuka Karadžića broj 10,11 000 Beograd
Dužnik  pravno lice koji pripada segmentu korporativnog bankarstva može podneti  Banci zahtev za olakšice u otplati najkasnije do 30. aprila 2021. godine :
 • na e-mail adresu svog saradnika za rad sa privredom, ili
 • poštom na adresu sedišta Banke Vuka Karadžića broj 10, 11 000 Beograd.
Banka će o zahtevu dužnika odlučiti  i o toj odluci obavestiti dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Banka neće od dužnika naplatiti  naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti propisanih Odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva dužnika, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje Banka (npr. kreditni biro, katastar nepokretnosti, javni beležnik).
V Reprezentativni primer iznosa obaveza po osnovu konkretnog kreditnog proizvoda pre i nakon primene olakšica, a koji sadrži sve elemente na osnovu kojih se mogu utvrditi uslovi pod kojima se olakšice primenjuju i moguće načine otplate obaveza koje se obračunavaju u grejs periodu možete pronaći OVDE

Povezane stranice

Top